HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodWat kan ik doen voor de vrede?
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Wat kan ik doen voor de vrede?

Tags: Hart, Rust
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zaligsprekingen, Mt. 5 1-12

Missie van de Christenen
De Heer verlangt van zijn kinderen, dat ze alle eerzame wegen op aarde gaan en daar het zaad uitstrooien van begrip, van vergeving, van een harmonieuze samenleving, van liefde, van vrede.

Jij, wat doe jij daaraan?
De Smidse, 373

De taak van een christen: het kwaad verstikken in een overvloed aan goeds. Het gaat er niet om negatieve campagnes te voeren of anti-wat-dan-ook te zijn. Integendeel: we moeten op een positieve manier leven, vol optimisme, jeugdig, blij en met innerlijke vrede; met begrip staan tegenover allen: tegenover degenen die Christus volgen en tegenover hen die Hem in de steek laten of Hem niet kennen.

Maar begrip houdt niet in dat we ons afzijdig moeten houden, houdt geen onverschilligheid in, maar actief zijn.
De Voor, 864

Je leven en je bezigheden moeten geen negatieve ondertoon hebben, of tegen 'van alles en nog wat' zijn. Je leven moet veeleer positief zijn, vol optimisme, jeugd, blijdschap en vrede!
De Smidse, 103

Die mensen - die tegenstanders zien waar zij alleen maar broeders hebben, ontkennen door hun daden wat zij als christenen belijden.

Als ik met jou over 'het goede voorbeeld' spreek, bedoel ik ook dat je begrip moet hebben, dat je anderen moet verontschuldigen en dat je vrede en liefde in de wereld moet brengen.
De Smidse, 560

Die mensen - die tegenstanders zien waar zij alleen maar broeders hebben, ontkennen door hun daden wat zij als christenen belijden.
De Voor, 869

Een onmiskenbare karakteristiek van mannen en vrouwen van God is de vrede in hun hart. Zij bezitten 'de vrede' en geven 'de vrede' aan de mensen met wie zij omgaan.

Met een agressieve polemiek, die vernedert, wordt zelden een vraagstuk tot oplossing gebracht. En zeker is er nooit tot opheldering van zaken te komen als er onder degenen die de discussie voeren een fanaticus zit.
De Voor, 870


Met de genade van God

Een onmiskenbare karakteristiek van mannen en vrouwen van God is de vrede in hun hart. Zij bezitten 'de vrede' en geven 'de vrede' aan de mensen met wie zij omgaan.
De Smidse, 649

Vrede, waarheid, eenheid, rechtvaardigheid. Wat lijk het soms moeilijk over deze hindernissen - die een beletsel vormen voor een goede verstandhouding onder de mensen - heen te komen. En toch zijn wij, christenen, geroepen om het grote wonder van broederschap te verwezenlijken. Met de genade van God zullen wij bewerkstelligen dat de mensen elkaar christelijk behandelen, door elkaars lasten te dragen(Gal. 6, 2), door te leven volgens het gebod van de liefde, dat de band van de volmaaktheid is en de samenvatting van de wet (vgl. Kol. 3, 14 en Rom. 13, 10).
Als Christus nu langs komt, 157

In naam van de zegevierende liefde van Christus moeten wij, christenen, overal op aarde zaaiers van vrede en vreugde zijn, door middel van woord en daad. Wij moeten een vreedzame strijd strijden tegen het kwaad, het onrecht en de zonde. Aldus verkondigen wij dat het huidige menselijke bestaan niet het definitieve is maar dat de liefde van God, die zijn weerslag vindt in het hart van Christus, onder de mensen een glorievolle geestelijke overwinning zal bereiken.
Als Christus nu langs komt, 168

Vrede, zeg je, vrede! - De vrede is... voor de mensen van “goede” wil.
De Weg, 759

Hoe wil je vrede krijgen als je je, tegen de - rukken - van de genade in laat meesleuren door je hartstochten, zonder te proberen deze te beheersen?

De hemel duwt je naar boven; jij - en alleen maar jij: zoek geen uitvluchten! - duwt jezelf naar beneden - En zo laat je jezelf uit elkaar scheuren.
De Voor, 851

Het bewogen hart van Christus

Denk aan de passage waarin Lucas ons vertelt over Christus, toen Hij de stad Naïm naderde (Lc. 7, 11-17). Jezus ziet de droefheid van de mensen, die Hij toevallig tegenkomt. Hij had eraan voorbij kunnen gaan, of wachten tot Hij geroepen werd of Hem erom smeekte. Maar Hij gaat er niet aan voorbij, noch wacht Hij af. Hij neemt het initiatief, bewogen als Hij is door de smart van een weduwe die het enige verloren had dat zij nog overhad, haar zoon……..
Christus weet heel goed dat de menigte om Hem heen verbaasd zal staan over het wonder en het door de hele streek zal verkondigen. Maar wat Hij doet is niet gericht op de omstanders. Hij is getroffen door het leed van die vrouw en kan het niet laten haar te troosten. Inderdaad, Hij ging naar haar toe en zei:Ween niet (Lc. 7, 13). Alsof Hij haar te verstaan wilde geven, Ik wil je niet meer in tranen zien, want Ik ben gekomen om vreugde en vrede op de aarde te brengen. Dan vindt het wonder plaats, een uiting van de macht van Christus, God. Maar hieraan vooraf ging de ontroering van zijn ziel, een duidelijk teken van de tederheid van het hart van de mens Christus.

Als Christus nu langs komt, 166

Laten wij enthousiast worden om het goddelijk vuur uit te dragen van de éne kant van de wereld naar de andere, om het door te geven aan hen die ons omringen, opdat ook zij de vrede van Christus leren kennen en daarin hun geluk mogen vinden. Een christen, verenigd met het hart van Jezus, kan geen andere doel hebben dan vrede in de maatschappij, vrede in de kerk, vrede in eigen ziel en vrede in God die zijn voltooiing krijgt wanneer zijn Rijk zal komen.
Als Christus nu langs komt, 170

Zoals Christusweldoende rondging op aarde (Hand. 10, 38), langs alle wegen van Palestina, zo moet ook u overvloedig vrede zaaien op alle menselijke wegen. In gezin en maatschappij, in de onderlinge verhoudingen bij de uitoefening van uw beroep, in cultuur en ontspanning. Dat zal het beste bewijs zijn dat het koninkrijk van God in uw harten is gekomen.
Als Christus nu langs komt, 166

Wie geweld gebruikt verliest altijd, ook al wint hij de eerste slag, want uiteindelijk wordt hij omsingeld door de eenzaamheid van zijn eigen onbegrip.
De Voor, 867